Kryteria i zasady przyznawania mieszkań

Podstawowymi dokumentami określającymi kryteria i zasady przyznawania mieszkań są:
1. Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.
2. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

„Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o., stanowi dokument wewnętrzny Towarzystwa, systematyzujący zasady obowiązujące przy przyznawaniu mieszkań i zawierający najważniejsze postanowienia w/w Ustawy. Dokumenty opisane na tej stronie są dostępne do pobrania w zakładce Prawo lokatorskie download. Zachęcamy do pobrania materiałów źródłowych i do zapoznania się z nimi.

Przydziały mieszkań znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, realizowane są w dwóch trybach:
1. Przydziały mieszkań z odzysku, dokonywane w odniesieniu do mieszkań zwalnianych przez dotychczasowych mieszkańców. Wnioski przyjmowane są na bieżąco w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o, i rejestrowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny i przydział mieszkania. Wzór „wniosku o przydział zwalnianego mieszkania” można pobrać w zakładce Prawo lokatorskie download. W przypadku zwalniającego się mieszkania, Zarząd spółki dokonuje analizy złożonych wniosków i podejmuje decyzję o przydziale mieszkania, kierując się kryteriami opisanymi poniżej. Sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział powinna być opisana w złożonym wniosku.
2. Przydziały mieszkań związane ze złożonymi wnioskami o zamianę mieszkania. Zamiana mieszkania dotyczy obecnych lokatorów TBS Koszalin Sp. zo.o, oraz osób zajmujących mieszkania znajdujące się w gminnym zasobie mieszkaniowym (np. ZBM Koszalin). Składane wnioski są rejestrowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny i przydział mieszkania. Wzór „wniosku o zamianę mieszkania” można pobrać w zakładce Prawo lokatorskie download. W przypadku spełnienia kryteriów przydziału mieszkania, wnioski te rozpatrywane są w pierwszej kolejności. W celu ułatwienia kontaktu pomiędzy naszymi mieszkańcami, na naszej stronie internetowej, w zakładce Zamiany mieszkań, można zamieścić swoje ogłoszenie, precyzując swoje oczekiwania. Zamieszczone ogłoszenie nie zastępuje wniosku o zamianę mieszkania, który należy złożyć w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o, celem dokonania rejestracji.
3. Przydziały nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. Przydziały realizowane są okresowo, po rozpoczęciu budowy nowego budynku mieszkalnego. Każdorazowo, termin, miejsce składania wniosków,  oraz zasady obwoiązujące w danym naborzez podawane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej spółki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o.  Oceny złożonych wniosków dokonuje komisja ds. przydziału mieszkań. Na tej podstawie ustalana jest lista przydziałów, ktora podlega zatwierdzeniu przez organ umocowany. W zależności od struktury finansowania inwestycji, organem umocowanym jest Prezydent Miasta Koszalin lub Zarząd Spółki. Osoby zakwalifikowane do listy ostatecznej zobowiązane są do wpłaty partycypacji (udział własny w kosztach budowy), która w przypadku opuszczenia mieszkania jest waloryzowana i zwracana lokatorowi.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania (wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania) muszą spełniać warunki formalne określone ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Należą do nich:
1. Nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
2. Osiąganie dochodów finansowych nie przekraczających progów określonych w Ustawie.
Warunki te szczegółowo zostały opisane w Ustawie oraz w Zasadach przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.
Ze względu na duża ilość wniosków o przydział mieszkania, przy podejmowaniu decyzji brane są również inne czynniki, które mogą wpłynąć na kolejność rozpatrywania podań o przydział mieszkania. Należą do nich między innymi:
1. Sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział mieszkania, w tym w szczególności, brana jest pod uwagę ilość osób tworzących rodzinę oraz ograniczenia zdrowotne (dzieci niepełnosprawne znajdujące się pod opieką, osoby starsze itp.)
2. Działalność społeczna, a w szczególności aktywność w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz Miasta Koszalin,
3. Zawody, kwalifikacje lub uprawnienia deficytowe na terenie Miasta, a w szczególności kadra specjalistyczna niezbędna miejskim jednostkom organizacyjnym zabiegającym o zatrudnienie tych specjalistów,
4. Zwolnienie innego mieszkania znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Miasta Koszalin lub znajdującego się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, w przypadku przydziału lokalu mieszkalnego,
5. Przekazanie mieszkania na rzecz wspólnie zamieszkujących osób w lokalu mieszkalnym.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z „Zasadami przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych…”, dostępnymi do pobrania w zakładce Prawo lokatorskie download.

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.